English
תחומי עיסוק
 

הודעה מיוחדת של הנציבות האירופאית למשתמשים במרשם סימני המסחר ובמרשם המדגמים של האיחוד האירופי

9 בינואר, 2018

לאחר יישום ה-BREXIT, הרישומים הקיימים ברמה האירופאית לא יספיקו ולכן יש לדאוג להגנה נאותה באמצעות רישום של סימני מסחר ומדגמים בבריטניה ברמה הלאומית.

בעקבות משאל העם בעד ה-Brexit (,(Britain Exit דהיינו: בעד פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי, שנערך ב-24 ביוני 2016, במרץ 2017, החל תהליך הפרישה בפועל של בריטניה מהאיחוד האירופי, ונפתח משא ומתן בין בריטניה ובין הנציבות האירופאית לגבי פרטי הניתוק. 

לאחר הניתוק, הדין של האיחוד האירופי וארבעת כללי החופש הבסיסיים שלו – תנועה חופשית של בני אדם, רכוש, שירותים ומוצרים בתוך האיחוד לא יחולו עוד על בריטניה, ולכן, דנים כעת הנוגעים בדבר בהגדרת יחסים חדשים בין בריטניה ובין האיחוד האירופי.  למטרה זו, תוכננה תקופת מעבר של שנתיים שבמהלכה תמשיך בריטניה להחיל וליישם את התקנות האירופאיות. 

לעת עתה, טרם נקבע דבר לגבי עתידם של סימני מסחר ומדגמים אירופאיים שכבר הוגשו, ואשר על כן מכסים לכאורה גם את בריטניה כחלק מהאיחוד, וגם לא לגבי בקשות חדשות לרישום של סימני מסחר ומדגמים שתוגשנה.

עם זאת, הנציבות האירופאית הוציאה ב-1 בדצמבר 2017 הודעה, בעניין המצב לגבי הזכויות הללו עם הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי. 

הודעה זו אושרה גם ע"י משרד הקניין הרוחני של האיחוד האירופי ה-(EUIPO), בו מתנהלים מרשם סימני המסחר ומרשם המדגמים האירופאים.

לפי הודעה זו, החל מה-30 במרץ, 2019, לא יהיה עוד תוקף בבריטניה לסימני מסחר אירופאיים רשומים (או לבקשות לרישום כזה), מדגמים אירופאיים רשומים (או לבקשות לרישום כזה), ומדגמים אירופאיים לא רשומים;

כמו כן, משרד סימני המסחר האירופי לא יכיר עוד בתביעות לוותק (seniority claims) ביחס לסימני מסחר אירופאיים, המתבססות על זכויות בריטיות לאומיות. 

בקשות לרישום סימני מסחר ומדגמים המייעדות את האיחוד האירופי בהתאם להוראות הסדר מדריד (ההסדר הבינלאומי לרישום סימני מסחר) והסדר האג (ההסדר הבינלאומי לרישום מדגמים) – גם הן תהיינה משוללות תוקף בבריטניה.

כמו כן, כל בקשה חדשה שתוגש, בין אם לסימן מסחר או למדגם, לא תכסה את בריטניה, אלא רק את 27 המדינות החברות הנותרות (באיחוד האירופי).

כל "השחקנים" בזירת הקניין הרוחני בבריטניה משוכנעים כי ינקטו אמצעים על מנת להבטיח את המשך הזכויות האירופאיות שכבר נקנו בבריטניה.  ואולם, עד כה, הממשל הבריטי לא יצא בהצהרה כלשהי בקשר לנושא זה. 

גם ההודעה הנוכחית של הנציבות אינה מבטיחה כל אפשרות של המרת זכויות אירופאיות קיימות (שכיום, מעצם ההגדרה, כוללות את בריטניה), לזכויות אנגליות לאומיות, או הגנה בבריטניה על זכויות שנקנו לפני הניתוק. הודעה זו של הנציבות מאותתת למעשה לבעליהן של זכויות קניין רוחני להיות זהירים לגבי ההשפעה של פרישתה של בריטניה מהאיחוד האירופי.

חשוב לציין שהודעת הנציבות האירופית הוצגה כאינפורמטיבית גרידא, ואיננה מחייבת את בריטניה, אך הוצאה במטרה להסב את תשומת לבם של בעלי זכויות הקניין הרוחני באירופה לתוצאות של פרישתה של בריטניה מהאיחוד האירופי, והיא מעודדת במרומז את בעלי הזכויות לשקול הגשות לאומיות בבריטניה בנוסף לבקשות חדשות לסימנים מסחריים ומדגמים אירופאיים. 

זה חשוב במיוחד ביחס למדגמים, מכיוון שברגע שמדגם נחשף ע"י בעליו, באמצעות הגשת בקשה, ולאחר ש"תקופת החסד" פגה, לא ניתן להגיש בקשה חדשה ביחס לאותו מדגם.

כמו כן, הודעת הנציבות מעודדת את בעלי הזכויות בסימני מסחר באירופה, להתקדם עם הגשת בקשות לאומיות בבריטניה לסימני מסחר שכבר רשומים ברמה האירופאית, ולהמשיך לתחזק סימני מסחר שכבר רשומים בבריטניה במרשם הלאומי.

רונית ברזיק-סופר
עורכת דין, שותפה בכירה
רונית ברזיק-סופר
רונית ברזיק-סופר הינה שותפה בכירה וכן מנהלת את מחלקת סימני המסחר של
ריינהולד כהן ושותפיו


אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: