אוגוסט 29, 2016

בעלים של אתר אינטרנט? בעלים של שם מתחם? הידעת אודות שינויים מהותיים העשויים להשפיע עליך החל מחודש אוקטובר 2016?

אורית גונן, שותפה
אורית גונן

שותפה

גילת ברקת ושות׳
קובי קסולין, עורך דין
קובי קסולין

עורך דין

גילת ברקת ושות׳

WWW in 3d with colorful cubes and domain extensions

בקרוב ייכנסו לתוקף שני שינויים אשר יש בהם כדי להשפיע על בעלים של שמות מתחם ואתרי אינטרנט. האחד, המחייב בעלי אתרים המוגדרים בחוק להנגיש את אתרי האינטרנט שלהם לציבור בעל מוגבלויות והשני נוגע להפסקת פעילותו של איגוד האינטרנט הישראלי בתחום רישום וניהול שמות מתחם.

 

1. תקנות נגישות נכנסות לתוקף באוקטובר 2016

על פי סעיף 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג-2013 ("התקנות"), החל מחודש אוקטובר 2016, חלה על גופים הנותנים שירותים ציבוריים[1] באמצעות אתרי אינטרנט החובה לאפשר נגישות לאנשים עם מוגבלויות לאתרים אלו. הנגישות צריכה להלום את דרישות תקן ישראלי מס' 5568, המבוסס על הנחיות התקן הבין-לאומי Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, של גוף התקינה הבין לאומי – World Wide Web Consortium (W3C) organization.

חשוב לציין כי אתרים (ובכלל זה שירותים מקוונים ויישומים) עליהם חלות התקנות ש"עלו לאוויר" החל מיום 25 באוקטובר 2015, כבר היו צריכים לעמוד בדרישות התקנות בעוד שאתרים קיימים[2] נדרשים לעמוד בתקן שנקבע לא יאוחר מיום 25 באוקטובר 2016.

התקנות מתירות מתן מספר הקלות ומייפות את כוחה של הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ליתן פטורים מדרישות מסוימות לאחר קבלת בקשה מנומקת היטב לעשות כן.

בשים לב לכך שהמועד שנקבע לעמידה בתקן הישראלי הולך וקרב, ישנן מספר הקלות נוספות הנשקלות בעת זו על ידי הנציבות[3]. אחת ההקלות החשובות היא האפשרות לדחיית המועד האחרון להנגשת האתרים, ובלבד שעד ליום 1 בספטמבר 2016, יוחל בבצוע התאמה של אתרים אלו להנגשה (כגון: ביצוע סקר הנגשה וקביעת תכנית להנגשת האתר). הקלות אלו טרם אומצו בתקנות ואין להן תוקף בשלב זה.

לדברי מר יגאל רוזנקרנץ, מנכ"ל חברת לייבדיאנאס בע"מ, המספקת, בין היתר, שירותי הנגשה לאתרים: "אנו חשים בלבול גדול בקרב בעלי אתרים. חלקם אף אינו מודע לתקנות הנגישות הנכנסות לתוקף החל מיום 25 באוקטובר 2016, כשאחרים אינם בטוחים אם עליהם להנגיש את האתר שלהם לאור תקנות אלו".

לאור האמור לעיל, מוצע לבחון את תקנות הנגישות ואת ההשלכות הפוטנציאלית שלהן על כל אתר, וכן האם יש צורך להתאים את האתרים לעמידה בסטנדרטים המוכתבים על פי התקן הישראלי.

2. הפסקת הרישום והניהול הישיר של שמות מתחם על ידי איגוד האינטרנט הישראלי

על פי הודעת איגוד האינטרנט הישראלי (ISOC-IL) – החל מיום 1 בנובמבר 2016, יפסיק האיגוד את הרישום והניהול הישיר של שמות מתחם בסיומת il. (למעט שמות מתחם בסיומת .k12.il אותם ימשיך האיגוד לרשום ולנהל באופן ישיר). פעילות הרישום והניהול של שמות מתחם המבוצעת כיום ישירות על ידי האיגוד תועבר במלואה לידי הרשמים המוסמכים של האיגוד, העוסקים בכך במקביל לאיגוד החל משנת 2007.

על מנת להבין האם שינוי זה עתיד להשפיע על שם המתחם שברשותך, חשוב להבין שנכון למועד זה, (ועד ליום 1 בנובמבר 2016) שם מתחם בסיומת ".co.il" ו- ".net.il" יכול היה להיות מנוהל ישירות על ידי האיגוד או על ידי אחד מעשרה רשמים מוסמכים. אם שם המתחם שברשותך כבר מנוהל על ידי אחד מהרשמים המוסמכים, להודעת איגוד האינטרנט אין כל השפעה על שם מתחם זה. לעומת זאת, אם שם המתחם שברשותך מנוהל ישירות על ידי איגוד האינטרנט הישראלי, הרי שהחל מיום 1 בנובמבר 2016, חידוש שם המתחם לא יהיה אפשרי דרך איגוד האינטרנט הישראלי ועל מנת לחדש את שם המתחם, תידרש העברתו לאחד מהרשמים המוסמכים.

לטענת האיגוד המהלך נועד לחזק את התחרות על איכות השירות ולשפר את משטר המחירים לטובת הציבור, בעוד שהאיגוד יתמקד בניהול תשתית המחשוב, מאגר המידע ואבטחת המידע הדרושים לניהול מרשם שמות המתחם, ובקביעת הכללים הטכנולוגיים והמשפטיים של פעולת הרשמים והמרשם.

לדברי מר יגאל רוזנקרנץ, מנכ"ל לייבדיאנאס בע"מ: "כרשם שמות המתחם הגדול בישראל, אנו רואים מעבר מסיבי של שמות מתחם מניהול ישיר באמצעות איגוד האינטרנט הישראלי למערכת ניהול שמות המתחם שלנו. כל עיכוב בהשלמת ההעברה של שמות המתחם לניהול של אחד מהרשמים עד המועד שנקבע על ידי האיגוד, עלול לגרום להשבתת שירותי ניהול שם המתחם".

לאור האמור לעיל מומלץ בתחילה לבדוק האם שם המתחם שברשותך מנוהל ישירות על ידי איגוד האינטרנט הישראלי (ניתן לבצע זאת על ידי בדיקת "whois"), ובמידה שאכן כך, להשוות בין שירותי הרשמים המוסמכים של האיגוד על מנת להגיע לבחירה הטובה והמתאימה ביותר. 

רשימת הרשמים המוסמכים מופיעה באתר האיגוד בכתובת: https://en.isoc.org.il/domains/accredited_registrars.html

[1] שירות ציבורי" – אחד מאלה:  (1)  שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי גוף ציבורי או במקום ציבורי כהגדרתו בסימן ג' לחוק שוויות זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998; (2) שירות מהשירותים המפורטים בתוספת השניה לחוק שוויות זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998, המיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו.

[2] כל אתר או חלק ממנו שהועלה לפני 25 באוקטובר 2015. 

[3] https://www.isoc.org.il/freedom-of-internet/accessibility/updates-regarding-web-accessibility-regulations

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו