אוגוסט 1, 2010

בקשות חלוקה באירופה – הגבלת זמן להגשתן

ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר), שותף בכיר
ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳

תקנות חדשות של משרד הפטנטים האירופי לעניין מועדים להגשת בקשות חלוקה נכנסו לתוקף ב-1 לאפריל, 2010. תקופה מעבר להגשת בקשות חלוקה לגבי בקשות חלוקה אשר היו קיימות במועד כניסת התקנות החדשות לתוקפן, תסתיים ב-30 בספטמבר, 2010.

כפי שדיווחנו במידעון בחודש פברואר 2010 1, תקנות אמנת הפטנטים האירופית אשר עניינן בקשות חלוקה2 תוקנו, כאשר התיקון נכנס לתוקף ב- 1 באפריל 2010 3,.  בקצרה, נקבעו עתה תאריכי יעד חדשים, שלא ניתנים להארכה, להגשה של בקשות חלוקה מבקשות אירופיות.

  • תאריך היעד החדש, אשר מתקיים לגבי כל בקשות הפטנט אשר שייכות לאותה משפחת פטנטים4, הינו המאוחר מבין –24 חודש מתאריך דו"ח הבחינה המהותי5 הראשון שהוצא במשפחת פטנטים; או
  • 24 חודש מהמועד בו הושגה לראשונה השגה של חוסר אחידות6.

התקנות החדשות קובעות גם תקופת מעבר שתסתיים ב- 30 בספטמבר 2010, להגשה של בקשה/ות חלוקה בכל אותם מקרים בהם תקופת ה- 24 חודש חלפה לפני ה- 1 באפריל או שתחלוף במהלך תקופת המעבר.

היה ובקשות חלוקה לא תוגשנה במסגרת המועדים החדשים שנקבעו, האפשרות להגשה של בקשות חלוקה תאבד לעד, כאשר התוצאה היא אובדן האפשרות לקבל הגנת פטנט על אספקטים, שייתכן והם חשובים, ואשר נכללו בבקשה ההורה.

טוב ייעשו בעלי בקשות פטנט אירופיות אם יעיינו בכל בקשות הפטנט האירופיות שלהם, בתקופה הקרובה, כדי לברר, מוקדם ככל שניתן ולפני תאריך היעד של ה- 30 בספטמבר 2010, האם יש צורך להגיש בקשת/ות חלוקה כדי לשמר את כל האפשרויות לקבלת הגנת פטנט. כמו כן, נכון יהיה באופן שגרתי לסמן את המועד של 24 החודשים כתאריך למעקב בכל בקשות הפטנטים האירופיות.  

1 לצפייה במידעון פברואר 2010 הקש כאן

2 בקשת חלוקה היא בקשה לפטנט אשר נגזרת מבקשה קיימת ("הבקשה ההורה") ואשר תובעת אספקטים אשר לא נתבעים בבקשה ההורה. חוקי הפטנטים מאפשרים לקבל פטנט אך ורק על אמצאה אחת. כאשר בוחן מגיע למסקנה שבקשה לפטנט מכילה יותר מאמצאה אחת מועלית השגה של "חוסר אחידות" בעקבותיה נדרש המבקש להגביל את מערכת התביעות לאמצאה אחת ולמחוק את היתר. בגין האמצאה/ות האחרת/ות הוא זכאי להגיש בקשת/ות חלוקה. בקשת חלוקה גוררת עימה את כל התאריכים של הבקשה ההורה, לרבות תאריך ההגשה ותאריך דין הקדימה.

3 ב- 1 באפריל נכנסו לתוקף מספר שינויים משמעותיים מעבר לאלה הנוגעים לבקשות חלוקה.

4 משפחת פטנטים, בהקשר זה, כוללת את הבקשה ההורה וכל בקשות החלוקה הנגזרות ממנה.

5 דהיינו, דו"ח בחינה ראשון שמעלה השגות לעניין הכשירות לפטנט או אשר מאשר את הכשירות לפטנט של התביעות.

6 השגה במסגרתה הבוחן קובע שמערכת התביעות כוללת יותר מאמצאה אחת.

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו