יולי 6, 2014

תיקונים בתקנות המדגמים בישראל

סער אלון, שותף, מנהל מחלקת עיצובים
סער אלון

שותף, מנהל מחלקת עיצובים

ריינהולד כהן ושות׳

בתאריך 1 ביולי 2014 נכנסו לתוקפן תיקונים לתקנות המדגמים1. תיקונים אלה כוללים מס' שינויים חשובים אשר משקפים את מאמצי משרד המשפטים ורשות הפטנטים לעדכן את החקיקה העוסקת בדיני המדגמים.

התיקון לתקנות אשר נכנס לתוקף ב-1 ביולי, 2014, כולל מספר שינויים, לרבות אלה המפורטים להלן:

אגרת הגשת בקשה: אגרת הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג אחד התייקרה מ- 194 ₪ ל- 400 ₪; אגרת הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים בסוג אחד התייקרה מ- 410 ₪ ל- 600 ₪.

תוספת הגדרה של "מבקש מיוחד": זהו מעמד חדש של מבקש אשר הוכנס לאחרונה גם במסגרת תקנות הפטנטים ואשר נועד להקל על ציבור המעצבים, היזמים ועל חברות בתחילת דרכם. "מבקש מיוחד" הינו מבקש אשר זכאי להנחה של 40% באגרות הגשה של בקשה לרישום מדגם שמוגש לראשונה בישראל. כ"מבקש מיוחד" ייחשבו: מי שאינו חברה ואינו שותפות; חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על עשרה מיליון ₪; מוסד להשכלה גבוהה, או מכללה אקדמית.

ביטולה של אגרת הפרסום: אגרה זו, בסך 170 ש"ח, אשר נדרשה לשם השלמת הליך הבחינה ורישום בקשת המדגם, בוטלה2.

תקנות המדגמים (תיקון מס' 2) התשע"ד-2014 מציגות גם הן, מס' שינויים ראויים לציון, וביניהם:

פרק זמן בן 3 חודשים למענה על דו"ח בחינה: עד כה היה על מבקש הבקשה להשיב על דוח בחינה תוך חודש ימים, אם כי תקנה זו לא נאכפה, ולמעשה ניתן היה להשיב על דוח בחינה במהלך כל 12 החודשים הקבועים בתקנות כפרק הזמן בו יש לסיים את הליך הבחינה. פרק הזמן בן 3 החודשים אשר נקבע עתה ניתן להארכה, בכפוף לתשלום אגרות. במידה ולא השיב מבקש הבקשה במועד, דינו כאילו הסתלק מהבקשה, ותיק בקשת המדגם ייסגר.

שינויים אלה הינם חלק ממאמצי משרד המשפטים ורשות הפטנטים לעדכן את החקיקה העוסקת בדיני המדגמים, הכוללים גם את עדכון רשימת הסיווגים, פרסום תזכיר חוק מדגמים חדש, פרסומו של הקול הקורא להצטרפות מדינת ישראל להסכם האג ופרסום הוראות עבודה.

1 תקנות המדגמים (תיקון) התשע"ד-2014 ותקנות המדגמים (תיקון מס' 2), התשע"ד- 2014

2 יש לשים לב לכך שעל פי תק' המדגמים, לא מתפרסמים הפרטים המלאים (לרבות שרטוטים) של מדגמים שנרשמו.

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו