GDPR

מאי 6, 2018

האם אתם מוכנים לכניסתן לתוקף של תקנות הגנת הפרטיות 2017?

האם הגדרתם את כל מאגרי המידע שלכם? האם מיניתם ממונה על אבטחת מידע?  האם אתם יודעים אילו חובות חלות על מאגרי המידע שלכם? ביום 8 במאי 2018 ייכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 ("התקנות החדשות"). התקנות החדשות חלות באופן גורף ומחייב על כל פעילות של עיבוד...
קראו עוד
פנו אלינו