USPTO

מרץ 1, 2011

בחינה מואצת במשרד הפטנטים בארה"ב

כחלק מהמאמצים ליעילות וזירוז תהליך הבחינה של בקשות פטנט, משרד הפטנטים האמריקאי מיישם תוכנית שבה מספר מסלולים המאפשרים בחינה מואצת של בקשות לפטנט. מסלול מס' 1 (Track 1) מתוך המסלולים הללו מאפשר בחינה מואצת שלא דרך הסתמכות על תוצאות חיפוש מרשויות פטנטים אחרות שבוחנות בקשות לפטנט,...
קראו עוד
מאי 1, 2011

קיצוצי תקציב במשרד הפטנטים האמריקאי

מאת ד״ר חווה כנר ארצגוביץ ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)
כתוצאה מקיצוצים תקציביים משמעותיים במשרד הפטנטים בארה"ב, תוכניות רבות הוקפאו, לרבות כניסה לתוקף של "מסלול מס' 1" ("1 Track") לבחינה מואצת של בקשות לפטנט. הקיצוץ התקציבי יפגע בכל התפקוד של משרד הפטנטים בארה"ב.   במידעון שלנו מחודש מרץ 2011, דווחנו על כניסה לתוקף...
קראו עוד
מאי 1, 2011

ארה"ב מאפשרת ראיון מקדים ללא דו"ח בחינה – קבוצת ריינהולד כהן

מאת ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר) ד״ר חווה כנר ארצגוביץ
משרד הפטנטים בארה"ב (USPTO) הרחיב כעת לכל הבקשות לפטנט את התכנית הניסיונית לעריכת ראיון מקדים עם הבוחן לפני משלוח דו"ח בחינה ראשון. כל מבקש זכאי כעת להגיש עתירה לראיון מקדים כזה.   כחלק מן המאמץ לעודד קשר ישיר בין המבקשים והבוחנים, הרחיב כעת ה-USPTO את היקף התכנית הניסיונית...
קראו עוד
פנו אלינו