English
תחומי עיסוק

זכויות יוצרים

הטיפול בנושא זכויות היוצרים עבור לקוחות ריינהולד כהן בארץ ובחו"ל נעשה על ידי משרד גילת, ברקת ושות' המייעץ ומסייע באופן שוטף למגוון חברות אינטרנט, מדיה, בתי דפוס, הוצאות לאור, מוזיקאים ואמנים, בכל הנוגע להגנה על יצירותיהם המוזיקליות, הספרותיות, האמנותיות, הדרמטיות והקולנועיות.

שם
מחלקה
תפקיד
זכויות יוצרים, סודות מסחריים
שותף בכיר
זכויות יוצרים, זכויות מטפחים, בדיקת נאותות, קוד פתוח, סודות מסחריים
שותף בכיר