ינואר 23, 2018

כל המדגמים הרשומים יפורסמו לציבור הרחב עם כניסתו לתוקף של חוק העיצובים החדש

סער אלון, שותף, מנהל מחלקת עיצובים
סער אלון

שותף, מנהל מחלקת עיצובים

ריינהולד כהן ושות׳

חוק העיצובים ייכנס לתוקפו ב- 7 באוגוסט, 2018. החל מתאריך זה, כל המדגמים הרשומים שהוגשו על-פי פקודת הפטנטים והמדגמים יפורסמו, לרבות מדגמים רשומים שעל-פי הפקודה היו אמורים להישאר סגורים לעיון הציבור למשך שנתיים מתאריך הגשתם.

 

פקודת הפטנטים והמדגמים, 1924 ("הפקודה") אינה כוללת הוראות המאפשרות את פרסום המדגם ביומן המדגמים עם רישומו. הפרטים היחידים שמתפרסמים הינם מס' המדגם, סוג, תאריך הגשת הבקשה, שם בעל המדגם, כותרת ופרטי דין קדימה (אם נדרש). על-פי הפקודה, לא זו בלבד שהתיאור החיצוני של המדגם אינו מתפרסם, המדגם נשאר סגור לעיון הציבור לתקופה של שנתיים מיום הגשתו, למעט לעיון על ידי בעל המדגם, מי שהורשה מטעמו בכתב או מי שהורשה לכך על-ידי בית המשפט (סעיף 3501) לפק').

על פי חוזר רשם מ.א. 48, יאפשר הרשם עיון במדגמים רשומים אפילו אם טרם חלפו שנתיים מיום הגשתם, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

  • התקבל מכתב התראה בגין הפרת מדגם רשום,
  • הוגשה תביעה משפטית על הפרת מדגם רשום,
  • אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול מדגם רשום כאשר, לטענתו, קיים חשש שהמדגם הרשום מהווה חיקוי של מוצר שהוצא לשוק בישראל.
  • מטרת העיון היא להימנע מהפרת מדגם רשום, בתנאי שהאדם המעוניין הנו יצרן של מוצרים מאותו תחום שבו נרשם המדגם.

כך, על אף שלא ניתן לעכב פרסום של מדגם רשום (deferred publication), ידע בעל המדגם הרשום כי, למעט במקרים שפורטו לעיל, תיאורו החיצוני של המדגם אינו זמין לעיון צדדים שלישיים לתקופה בת שנתיים.

כל זה עומד להשתנות עם כניסתו לתוקף של חוק העיצובים החדש. על פי סעיף 131(א) לחוק העיצובים, התשע"ז- 2017 ("החוק"), יפרסם הגורם המוסמך באתר האינטרנט של הרשות את תיאורו החיצוני ושמו של כל מדגם רשום בפנקס המדגמים, כאשר מדגמים שנרשמו עד ליום 7 באוגוסט, 2018, יפורסמו עד 30 יום לאחר מועד זה, ואילו מדגמים שנרשמו לאחר 7 באוגוסט, 2018 – עם רישומם.

ראוי לציין כי על פי סעיף 22 (א) לחוק, בקשה לרישום עיצוב תפורסם (כולל תיאור חיצוני) באתר האינטרנט של רשות הפטנטים, בסמוך ככל האפשר לאחר הגשתה. עם זאת, החוק החדש מאפשר עיכוב פרסום לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים מיום הגשת הבקשה (סעיף 22(ב)). מבקש הבקשה יהיה רשאי, לבקש  בכל שלב במהלך תקופת הדחייה, לפרסמה לפני תום תקופת הדחייה (סעיף 22(ג)).

לסיכום: על כל בעל מדגם רשום או מגיש בקשת מדגם, שהגישו את בקשת המדגם מתאריך 7 באוגוסט, 2016, לדעת כי תיאורו החיצוני של המדגם הרשום  יהיה זמין לעין הציבור החל מכניסת חוק העיצובים החדש לתוקפו.

לקריאת המאמר בנושא "חוק העיצובים החדש מבשר על עידן חדש בתחום ההגנה על עיצוב תעשייתי בישראל" – לחץ כאן.

 

 

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו