מרץ 1, 2012

האצת בחינה של בקשות לפטנט במשרד הפטנטים בארה"ב

ד״ר חווה כנר ארצגוביץ, עורכת פטנטים
ד״ר חווה כנר ארצגוביץ

עורכת פטנטים

ריינהולד כהן ושות׳
ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר), שותף בכיר
ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳

ב- 19 בדצמבר 2011 נכנסה לתוקף תוכנית המאפשרת למבקשי פטנט, בכפוף לתשלום אגרה, להגיש עתירה להאצת בחינה של בקשת הפטנט שלהם בארה"ב. מטרתה של התוכנית היא להביא לסיום הטיפול בבקשה (דהיינו משלוח של הודעת קיבול, סירוב סופי (Final Rejection) של הבקשה, הגשת הודעת ערעור, הגשת בקשת RCE1 או זניחת הבקשה) תוך 21 חודש.

 

תוכנית להאצת הבחינה במשרד הפטנטים בארצות הברית (המכונה גם Track One Prioritized Patent Examination Program ) אשר מתאפשרת תחת חוק הפטנטים בארצות הברית אשר תוקן לאחרונה – America Invents Act ( AIA )2 , נכנסה לתוקף ב- 19 בדצמבר 2011. במסגרת התוכנית הזו מבקשים המעוניינים בכך יכולים להגיש עתירה, בכפוף לתשלום אגרה, להאצה של בחינת בקשת הפטנט שלהם. מטרת התוכנית היא להביא לסיום הליכי הבחינה תוך תקופה של 12 חודשים. זוהי האצה משמעותית שכן, בהתאם לסטטיסטיקה של משרד הפטנט בארה"ב, משך הזמן הממוצע לסיום הליכי בחינה בבקשות רגילות הינו כ- 34 חודשים. מאז הטמעת התוכנית להאצת הבחינה מראה הסטטיסטיקה של משרד הפטנטים בארה"ב כי משך הזמן הממוצע מאישור העתירה להאצת הבחינה ועד למשלוח דו"ח בחינה ראשון עומד על 30.7 ימים.
עתירה להאצת בחינה צריכה להיות מוגשת בד בבד עם הגשת בקשה חדשה לפטנט. במקרה שבו הבקשה הוגשה ללא עתירה כזו, ניתן להגיש בקשת RCE (בקשה להמשך בחינה) ולהגיש את העתירה להאצת בחינה במסגרתה (במועד הגשת בקשת ה-RCE או בעת מאוחרת יותר אם כי לא יאוחר ממשלוח דו"ח בחינה ראשון). יש להדגיש כי מעת מתן האישור לבחינה מואצת לא תתאפשרנה ארכות לתשובה לדו"ח בחינה. היה והמבקש לא יגיש תשובה לדו"ח בחינה במועד ותידרש ארכה, הסטאטוס של בחינה מואצת יתבטל.

 

בקשות פטנט אשר לגביהם ניתן לעתור לבחינה מואצת הינם בקשות פטנט רגילות (כולל בקשות המשך, המשך בחלקן, חלוקה ו- RCE) שהוגשו בהגשה אלקטרונית. על הבקשות לכלול לא יותר מ- 30 תביעות בסך הכל מתוכן לא יותר מ- 4 תביעות בלתי תלויות3.

האגרה עבור בחינה מואצת נקבעה ל- 4,800 $ למבקשים המוגדרים "ישות גדולה" (large entity) ו- 2,400 $ למבקשים המוגדרים "ישות קטנה" (small entity). בנוסף, בעת הגשת עתירה לבחינה מואצת יש גם לשלם דמי פרסום בסך של 300 $. עליות נוספות מחויבות כאשר יש להגיש בקשת RCE.

ה- AIA הגביל את מספר הבקשות שייבחנו תחת סטאטוס של בחינה מואצת ל- 10,000 הבקשות בכל שנה פיסקאלית. הענקת סטאטוס כזה לבקשות הינה על בסיס "כל הקודם זוכה". עד כה הוגשו כמה אלפי עתירות לבחינה מואצת מתחילת תוקפה של התוכנית, ובכך פתוחה כעת עדיין הדלת לעתירות נוספות.

מסלול בחינה מואץ זה הינו אופציה שיש לשקול במיוחד במקרה של בקשות בעלות חשיבות למבקש.

 

1 Request for Continued Examination

2 ה- AIA נחתם כחוק ב- 16 בספטמבר 2011 והוא התיקון המרחיק לכת והמשמעותי ביותר בארה"ב בתקופה של כמעט 50 שנה (ראה את המכתב החדשותי שלנו מחודש ספטמבר 2011 בקישורית הזו).

3 בבקשה בה יש יותר מהמספר המקסימאלי המותר של תביעות ניתן להגיש בקשת לתיקון התביעות במטרה לצמצם את מספרם כדי לעמוד בדרישות ביחד עם הגשת העתירה לבחינה מואצת.  אם בעת כלשהי במהלך הבחינה מספר התביעות יעלה על המקסימום שנקבע, הסטאטוס של בחינה מואצת יתבטל.

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו