אוקטובר 1, 2012

חוק הפטנטים הישראלי – תיקון ושינויים נוספים

ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר), שותף בכיר
ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳

תיקון לחוק הפטנטים מן העת האחרונה1 הביא לשינויים משמעותיים בעלי השפעה על הטיפול בענייני פטנטים בישראל. השינוי המשמעותי ביותר הינו פרסום מוקדם של בקשות לפטנט. שינויים אחרים כוללים סעיפים אשר עניינם הקדמת בחינה של בקשות לפטנט; פתיחת הדלת להגשה, ע"י צד ג', של חומר שעשוי לשמש את הבוחן במהלך בחינת הבקשה; וזכות לפיצויים על הפרת פטנט שקרתה ממועד הפרסום המוקדם של הבקשה.

 

תיקון לחוק הפטנטים ("התיקון" ו- "החוק") עבר בקריאה שלישית בכנסת ב- 12 ביולי, 2012. מרבית הסעיפים, ומכאן השינויים,  הם בתוקף החל מפרסום התיקון. השינויים החשובים בעקבות התיקון מפורטים בהמשך.

פרסום מוקדם של בקשות לפטנט

התיקון מביא לפרסום מוקדם של בקשות לפטנט, דבר שלא היה קיים בחוק קודם לכן. בהתאם לסעיף 16א' החדש, בקשה לפטנט וכל תחולת תיק הבקשה יהיו פתוחים לעיון הציבור לאחר 18 חודשים מתאריך ההגשה, או היכן שנתבע דין קדימה, מתאריך ההגשה של הבקשה ממנה נובע דין הקדימה. במקרה של בקשה לאומית בישראל, שהוגשה על בסיס בקשת PCT , הבקשה תיפתח לעיון הציבור 45 יום ממועד הגשת הבקשה בישראל.

ראוי לציין, שהחוק כבר כלל הוראות שעניינן פרסום מוגבל, זמן מה לאחר הגשת הבקשה, אשר כלל מידע ביבליוגראפי על הבקשה שאינו מגלה את תוכנה. תיק הבקשה לא ייפתח לעיון אלא לאחר 18 חודש, מועד הפרסום המוקדם.

הפרסום המוקדם יהיה דרך פרסום מקוון של רשימת בקשות הפטנט באתר של רשות הפטנטים ובאמצעות מתן גישה מקוונת לתיק הבקשה המלא.

בחוזר ששלח רשם הפטנטים ב-25 ביולי 2012, היו כלולות הבהרות על אופן היישום של שינוי זה. בין היתר ה ובהר, כי בתחילת כל חודש רשות הפטנטים תישלח הודעה למבקשים שבקשותיהם תתפרסמנה ביומן הפטנטים  הקרוב (שמתפרסם בסוף כל חודש). מבקש שירצה לבטל את בקשתו טרם הפרסום יוכל לעשות זאת ע"י משלוח הודעה לרשות הפטנטים תוך 7 ימים מתאריך הודעת הרשות.

בקשות לפטנט שהוגשו טרם התיקון ואשר לגביהם מועד 18 החודש מתאריך דין הקדימה המוקדם כבר חלף, תתפרסמנה במשך תקופה של 12 חודשים מתאריך התיקון, לפי סדר תאריכי ההגשה שלהם עד למקסימום של 4,500 בקשות כאלה כל חודש.

למרות הכנסה לחוק של פרסום מוקדם של בקשות לפטנט והאפשרות, שתפורט בהמשך, של צד שלישי להגיש חומר שישמש בבחינת הבקשה, החוק עדיין מאפשר הגשת התנגדות לבקשה לפטנט טרם מתן הפטנט. לאחר קיבול הבקשה מתפרסמת על כך הודעה ולאחר מכן, ישנה תקופה של 3 חודשים אשר במסגרתה כל צד מעוניין יכול להגיש התנגדות למתן הפטנט. היה ולא תוגש התנגדות במשך תקופת 3 החודשים הללו או אם הוגשה כזו אם וכאשר זו נדחתה, הפטנט יוענק.

הגשה של חומר על ידי צד שלישי

בהתאם לסעיף חדש 18(ב)(3) בוחן רשאי להתחשב במהלך בחינה בחומר פרסומי שהוגש לו ע"י צדדים שלישים. נראה שבהתאם לנוסח של סעיף זה הבוחן אינו חייב הבוחן אינו חייב להתחשב בחומר כזה שהוגש ע"י צד שלישי2 אם כי ההיגיון מחייב שהבוחן ייקח זאת בחשבון. יש לציין, גם, שבהתאם לנוסח החוק צדדים שלישים מוגבלים להגשה של פרסומים בלבד. צדדים שלישיים יכולים להגיש חומר כזה עד לחלוף חודשיים מיום מתן תשובה ע"י המבקש להודעה לפי סעיף 18 לחוק3.

 

הקדמת בחינה של בקשה לפטנט 

לחוק הוסף סעיף 19א' חדש, המגדיר את הדרישות והפרוצדורה להקדמה של בחינת בקשה לפטנט, אפשרות שהוגדרה עד כה רק בתקנות. יתרה מזו, סעיף חדש זה, מאפשר עתה גם לצד שלישי לעתור להקדמת בחינתה של בקשה לפטנט. האופציה  האחרונה הינה קונספט חדש לחלוטין וכנראה ללא תקדימים רבים בחוקים של  מדינות אחרות.

משאושרה הקדמת הבחינה בעקבות עתירה של המבקש, כל בקשה לאורכה של מועד תגרום באופן אוטומאטי לביטולו של הסטאטוס המיוחד של הבקשה. אולם כאשר הסטאטוס המיוחד התקבל בעקבות בקשה של צד שלישי, לא תינתנה ארכות במהלך הבחינה אלא אם ניתן יהיה להראות שהעיכוב נבע מנסיבות שלמבקש או לבא כוחו לא היו שליטה עליהן או שלא היה ניתן למונען. משמעות הדבר הינה שאי עמידה במועד למתן תשובה במהלך בחינה עלול להביא לביטול הבקשה לפטנט!

ישנן מספר עילות להקדמת בחינה וישנה חפיפה מסוימת בין העילות שזמינות למבקש לבין אלה של צד שלישי, כאשר העילות החופפות כוללות: עיכוב בלתי סביר בתחילתה של הבחינה,  שיקולים של טובת הציבור וכן, באופן כללי, נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת4 . עילות אחרות שפתוחות למבקש כוללות: גיל מתקדם או מצב רפואי של המבקש, תוצאות בחינה ממדינות אחרות בהתאם לתנאים שקבע הרשם  (למשל במסגרת ה- Patent Prosecution Highway) וכן ניצול בפועל שלא ברשות של האמצאה או כאשר יש חשש סביר לכך. עילה ספציפית הפתוחה לעותר, שאינו המבקש, להקדמת הבחינה היא דחייה אפשרית של פרויקט פיתוח אצל העותר.

פיצויים על הפרה החל מתאריך הפרסום המוקדם 

סעיף 179 לחוק תוקן ע"י הוספת תת-סעיף חדש 179(1) אשר מאפשר לבית המשפט לפסוק פיצויים במקרה של הפרת פטנט לתקופה שבין הפרסום המוקדם לבין פרסום הקיבול של הבקשה5. יש לשים לב שגם במקרה של בקשה לאומית אשר נסמכת על בקשת PCT, רק תאריך הפרסום של הבקשה הישראלית הוא קובע זכאות לפיצויים במקרה של הפרת הפטנט שיינתן בסופו של יום, לא תאריך הפרסום של בקשת ה- PCT.

הפיצויים יהיו על בסיס תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בהם לו הוא היה מקבל רישיון לניצול האמצאה. פיצוי כזה יינתן אך ורק אם האמצאה הנתבעת בפטנט זהה במהותה לזו שבבקשה שפורסמה.

תחולה 

כל התיקונים בחוק, למעט אלה שעניינם הקדמת הבחינה, בתוקף מיום פרסום התיקון. הסעיפים החדשים לעניין הקדמת הבחינה ייכנסו לתוקף תוך 6 חודשים מיום פרסום התיקון, דהיינו ב-12 בינואר 2013.

 

האפשרות של בית המשפט לקבוע פיצויים מלאים למפרע מתאריך הפרסום שלך קיבול הבקשה כבר נכללה במסגרת סעיף 179 טרם התיקון ואפשרות זו נותרה ללא שינוי (עתה כתת-סעיף 189(2)).
1 חוק הפטנטים (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012 (התקבל בכנסת ב- 9 ביולי 2012)
2 סעיף 18(ב)(3) קובע: "רשאי הבוחן להשתמש במסמכים המפורטים בסעיף קטו (א)(1) עד (4) אף אם הם הומצאו לו ע"י אדם אחר שאינו המבקש …"
3 בהתאם לסעיף 18 לחוק על מבקש בבקשה לפטנט להגיש רשימות והעתקים של פרסומים שכוללים אסמכתאות אשר צוטטו ע"י רשויות פטנטים במדינות אחרות וכן כאלה שידועים למבקש ויכולה להיות להם נפקות לעניין הכשירות לפטנט.
4 זוהי עליה כללית ורחבה ויש לראות כיצד עילה זו תפורש על ידי משרד הפטנטים או בתי המשפט פיצויים על הפרה החל מתאריך הפרסום המוקדם.
5 האפשרות של בית המשפט לקבוע פיצויים מלאים למפרע מתאריך הפרסום שלך קיבול הבקשה כבר נכללה במסגרת סעיף 179 טרם התיקון ואפשרות זו נותרה ללא שינוי (עתה כתת-סעיף 189(2)).

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו