English
תחומי עיסוק

תנאי שימוש והגנת הפרטיות

קבוצת ריינהולד כהן (ריינהולד כהן ושותפיו, וגילת ברקת ושות'; ביחד: "קבוצת ריינהולד כהן") מעניקה בזה גישה לאתר האינטרנט שלה (להלן:"אתר האינטרנט" או "אתר זה"), בכפוף לתנאי השימוש הבאים המתייחסים הן לשימוש באתר האינטרנט והן לשימוש בחומר אליו ניתן להגיע מאתר זה.

אנא קראו את תנאי שימוש אלו בעיון ובדקו אותם במידת הצורך כעשר הינכם גולשים באתר זה.

על ידי גלישה באתר הנכם מאשרים את הסכמתכם לתנאי השימוש המפורטים להלן.

אם אינכם מסכימים לתנאים אלו, אנא אל תגלשו באתר זה ואל תעשו שימוש במידע המופיע בו.

תנאי שימוש:

1. המידע באתר האינטרנט, לרבות כל חומר (לרבות וללא הגבלה, פרסומי מחקר ומידע כללי וכו') הנו חומר מוגן בזכות יוצרים של קבוצת ריינהולד כהן ו/או מי מלקוחותיה ו/או חומר אשר קבוצת ריינהולד כהן בעלת הרשאה לעשיית שימוש בו, וחומרים אלה מוגנים על ידי חוקי קניין רוחני בישראל ובעולם ואמנות בינלאומיות.

2. סימני המסחר, סימני השירות, המותגים והשמות באתר זה הם רכושה של קבוצת ריינהולד כהן, אלה אם נאמר אחר. כמו כן, אלא אם נאמר אחרת, זכות יוצרים או זכויות דומות בכל המידע המוצג, לרבות שרטוטים ותמונות, הוא רכושה של קבוצת ריינהולד כהן. כל פעולה אשר עשויה לפגוע בזכויות הקניין של קבוצת ריינהולד כהן, ישירות או בעקיפין, הינה אסורה.

3. החומר אליו ניתן להגיע מאתר זה (לרבות מידע, תוכנת מחשב וכו') מוגש בזה "כפי שהוא" וקבוצת ריינהולד כהן מתנערת במפורש מכל אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, לרבות אחריות לגבי התאמתו לכל מטרה שהיא. בשום מקרה לא תהיה קבוצת ריינהולד כהן אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא לרבות (ללא הגבלה) נזק מיוחד, ישיר, עקיף, נילווה, או אובדן רווחים, לרבות, ללא הגבלה, נזקים הנובעים משימוש או הסתמכות על המידע המוצג.

4. השימוש באתר אינו מקנה למשתמשים כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של קבוצת ריינהולד כהן ו/או לקוחותיה ו/או של צדדים שלישיים, למעט הזכות להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין לעשות כל שינוי, העתק, שכפול, אין להפיץ, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להציג, לפרסם, לבצע בפומבי, להשכיר או למכור כל מידע או כל פריט תוכנה או שירות המוצג באתר זה ואין לעשות כל יצריה נגזרת שלהם.

5. אין באתר זה או במידע המוצג בו או בכל מידע אליו ניתן להגיע מאתר זה משום ייעוץ (משפטי או אחר) ואין להסתמך עליו בעת קבלה או הימנעות מקבלה של כל החלטה מכל סוג שהוא. אין באתר זה או במידע המוצג בו או במידע שניתן להגיע אליו מאתר זה דבר כלשהו המהווה תחליף להתייעצות מקצועית אישית אשר תכלול התחשבות במידע האישי הרלוונטי.

6. אף כי קבוצת ריינהולד כהן עשתה רבות על מנת לספק מידע מדויק באתר זה כשירות למשתמשיו, אין קבוצת ריינהולד כהן מקבלת אחריות מכל סוג שהוא ואינה מציגה מצג כלשהו לגבי האיכות, דיוק, עדכניות או מלאות של המידע. קבוצת ריינהולד כהן מתנערת במפורש מכל מצג או אחריות, ולא תהה אחראית מכל לנזקים או לאיכות, מדויקות, עדכניות, מלאות או התאמה לכל מטרה שהיא באתר זה או המידע המוצג בו.

7. קבוצת ריינהולד כהן נוקטת אמצעי בטיחות על מנת להתגונן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של מידע המוצג במערכת; אך קבוצת ריינהולד כהן אינה נוטלת על עצמה כל אחריות בגין כל פגיעה בחיסיון, מכוונת או שאינה בשגגה או כל פעולה של צד שלישי אשר יקבל את המידע.

8. בכל מקרה לא תהה קבוצת ריינהולד כהן אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, חוזי, נזיקי או כל סוג אחר הנובע משימוש או מהעדר יכולת שימוש באתר זה, לרבות, וללא הגבלה, פגם בתוכנה או פגם בתפקוד של התכנה המפעילה אתר זה או הגישה אליו.

9. במקומות מסוימים אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט המנוהלים על ידי חברות, יחידים או ארגונים, וזאת לנוחותם של משתמשי אתר זה. אתרים מקושרים אלה אינם תחת שליטתה של קבוצת ריינהולד כהן וקבוצת ריינהולד כהן אינה אחראית לאיכות המידע, מידת הדיוק שלו, או אפשרות לסמוך על המידע המצוי באתרים האמורים ואין בהצבת קישורים אלה כדי להוות כל המלצה ו/או הבעת דעה ו/או הבעת תמיכה ו/או מתן חסות לשירותים המוצעים באתרים אלה. קבוצת ריינהולד כהן איננה עוקבת ואיננה בודקת את המידע המופיע באתרי צד ג' אלה ואי לכך מודיעה בזה כי כל גישה לאתרי צד ג' היא באחריותו של המשתמש בלבד.

10. קבוצת ריינהולד כהן לא תהייה אחראית שהמידע באתר זה חופשי מכל וירוס מחשבים או כל בעיה אחרת אשר עשויה לפגוע או להרוס או בכל אופן אחר תעשה שימוש לא ראוי או תפגע במחשב או בתוכנה של המשתמש, והמשתמש לבדו אחראי לשמור על מערכת המחשוב שלו/שלה מכל פגיעה על ידי וירוס מחשבים או כל נזק תכנה אחר.

11. היה ולדעתך מידע המפורסם באתר מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע לקבוצת ריינהולד כהן באופן מידי. את ההודעה יש למסור ל- rcip@rcip.co.il . על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות שלך, הצהרה כי האמור בתלונה הינו אמת, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. קבוצת ריינהולד תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה.

מדיניות הגנת הפרטיות:

12. במסגרת השימוש באתר, האתר אוסף ומאחסן מידע אודות המשתמשים באתר. הנתונים שנאספים אודות הגולשים, בין אם נמסרו אקטיבית ובין אם לאו, יישמרו במאגר המידע של קבוצת ריינהולד כהן אשר תהיה רשאית להשתמש במידע לגבי המשתמשים לצורך תפעול שוטף של האתר; שיפור השירות והתכנים המוצגים במסגרתו; יצירת קשר עם המשתמשים; משלוח דיוור פרסומי לרבות עדכוני פסיקה, הודעות ועדכונים בנוגע לפעילויות שיווק של קבוצת ריינהולד כהן לרבות שיווק מחדש Remarketing` ; ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי על ידי קבוצת ריינהולד כהן ו/או על ידי צדדים שלישיים מטעמה, לרבות קבלנים ו/או נותני שירותים ו/או מפרסמים מטעמה.

13. מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר כאשר נעשה שימוש באתר ו/או בשירותים המצויים באתר, מתועד באתר באופן אוטומטי וסטטיסטי (לדוגמא, העמודים בהם צפה המשתמש, השירותים וההצעות שעניינו אותו, וכו') וכן מידע אודות המחשב של המשתמש, נתונים מהדפדפן של המשתמש, כולל כתובת ה-IP של המשתמש ומאפייני תוכנה וחומרה, בין השאר, על-ידי יישומים הצוברים מידע (cookies) על המשתמש לרבות על ידי צדדים שלישים, וכל זאת לצורך תפעול שוטף של האתר ו/או כדי להתאים את השירותים להעדפות האישיות של המשתמש ו/או לכל מטרה שנזכרה לעיל.

14. בנוסף, קבוצת ריינהולד כהן לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש באתר האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם המשתמש נתן לכך את הסכמתו; (ג) במקרה של מחלוקת משפטית בינו לבין האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים (ד) אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; (ה) אם יתקבל צו שיפוטי המורה על מסירת פרטי המשתמש לצד שלישי על-פי הוראות כל דין (ן) במקרה שבו האתר ו/או בעליו יעמדו בפני איום בנקיטת צעדים משפטיים נגדם בגין פעולות המשתמש באתר (ז) במסגרת הליך משפטי אף ללא צו של בית המשפט לרבות על מנת לצרף את המשתמש כצד להליך שיפוטי המתנהל בשל מעשה או מחדל של האחרון.

15. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, המשתמשים באתר זכאים לעיין במידע אישי המוחזק במאגר מידע בנוגע אליהם. משתמשים שמצאו כי מידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאים לפנות אל קבוצת רינהולד כהן בבקשה לתקן את המידע האישי או למוחקו באמצעות דואר אלקטרוני rcip@rcip.co.il.

16. ככל שהמשתמש יעשה שימוש בשירותים של צדדים שלישים המסופקים על ידי האתר, תחול עליו מדיניות הגנת הפרטיות של אותו צד שלישי אשר לו מדיניות פרטיות משל עצמו ונפרדת.

17. המידע והחומר באתר זה והשימוש בהם הינם כפופים לחוק מדינת ישראל. לתשומת לבכם - הסתמכות על המידע הכלול באתר זה או פעולה לפיו עשויה להיות מוגבלת או אפילו בלתי חוקית במדינות או מקומות מסוימים. אי לכך, לפני שהנכם עושים שימוש במידע, עליכם לבדוק שמא ועד איזו מידה, הנכם רשאים לעשות שימוש במידע לפי החוקים החלים עליכם.

18. קבוצת ריינהולד כהן שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש והגנת פרטיות אלה בכל עת. על המשתמש מוטלת אחריות מלאה לעיין בעמוד זה מעת לעת, על מנת לוודא שהשימוש באתר נעשה בהתאם לתנאי השימוש.